REGULAMIN

Turniej o tytuł najlepszego rowerzysty m. Lublina
pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina

I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja wsród młodzieży znajomosci zasad ruchu drogowego.
2. Doskonalenie umiejetności jazdy rowerem.
3. Zdobycie praktycznych umiejętnosci zachowania sie na drogach publicznych.

II. Organizator imprezy:
1. Automobilklub Lubelski - Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2. Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Ruchu Drogowego.
3. Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie.

III. Termin i miejsce imprezy:
Turniej odbędzie się w dniu 15 czerwca 2002 r. (sobota) - zbiórka uczestników z rowerami o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 27 w Lublinie przy ul. Kresowej 1, gdzie przeprowadzone zostaną konkurencje regulaminowe i zabawowe (ogólnodostępne) z podsumowaniem wyników Turnieju i wręczeniem nagród.

IV. Warunki uczestnictwa w imprezie:
1. Posiadanie karty rowerowej.
2. Wiek do 14-tu lat.
3. Złożenie wypełnionego zgłoszenia udziału w terminie do dnia poprzedzajacego imprezę. Druki zgłoszeń do pobrania w siedzibie Automobilklubu Lubelskiego przy ul. Północnej 22A.
4. Ilość uczestników ograniczona do 50-ciu, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

V. Zadania uczestników imprezy:
1. Uczestnicy maja obowiązek podporządkować się dyspozycjom organizatora i ściśle przestrzegać regulaminu imprezy.
2. Każdy uczestnik ma za zadanie:
a) pisemnie odpowiedzieć na 20 pytań testowych z przepisów ruchu drogowego w czasie 20 minut
b) odbyć jazde rowerowa w wyznaczonym czsie, miejscu i rodzaju konkurencji:
- miasteczko ruchu,
- rowerowy tor przeszkód.

VI. Klasyfikacja Ustala się nastepującą punktację za poszczególne konkurencje.
a) test z przepisów:
odpowiedź prawidłowa - + 5 pkt.
odpowiedź nieprawidłowa - 0 pkt.
b) jazda rowerem po miasteczku ruchu:
niezgodność jazdy z przepisami ruchu drogowego
za każde przewinienie - - 1 pkt.
zmiana trasy przejazdu - - 5 pkt.
przekroczenie czasu jazdy, za każde 10 sek. - - 1 pkt.
c) rowerowy tor przeszkód:
za każdy błąd w konkurencji (w tym podpórki) - - 1 pkt.
ominięcie przeszkody - - 5 pkt.
O wyniku końcowym decyduje różnica punktów (ilość punktów dodatnich). W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności zajętego miejsca decyduje wynik w kolejnych konkurencjach:
odpowiedzi testowe,
jazda rowerem,
losowanie.
Klasyfikacje zawodników ustala sie do 15-go miejsca.

VII. Nagrody:
- Organizator (i sponsorzy) zapewniaja nagrody dla zwycięzców w zakresie sklasyfikowanych miejsc. Wykaz nagród ogłoszony zostanie przed rozpoczęciem Turnieju. Ponadto wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe plakietki na rower. W konkurencjach zabawowych (pozaregulaminowych) przewiduje sie upominki wg. odrębnego regulaminu.
- Zawodnik który zdobędzie główną nagrodę (rower) - w roku następnym może również uczestniczyć w tym Turnieju jednak bez prawa otrzymania nagrody głównej.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Zastrzega sie mozliwość wprowadzenia zmian i uzupełnień do regulaminu, które będą ogłoszone przed rozpoczęciem imprezy.
2.Wyniki poszczególnych konkurencji stają sie prawomocne po ich zakończeniu.
3. Do interpretacji regulaminu upoważniony jest jedynie Komitet Organizacyjny.
4. Zastrzega sie mozliwość przerwania imprezy w przypadku ciągłego, intensywnego opadu deszczu, lub zmian w programie, a wyniki końcowe obliczone zostaną w oparciu o konkurencje, w których uczestniczyli wszyscy zawodnicy.

ORGANIZATOR

Automobilklub Lubelski