Automobilklub Lubelski

Był maj 1930 roku. Po województwie lubelskim jeździło wtedy 1000 samochodów, w tym 500 prywatnych. W tym to okresie pojawiła się w regionie lubelskim idea zrzeszania się Automobilistów.

Komitet organizacyjny wsparł swym autorytetem hrabia Scipio del Campo , zaproszenie natomiast na pierwsze zebranie podpisali: Paweł Gutowski, Kazimierz Graff i Tadeusz Głuchowski. W założeniach, Stowarzyszenie "Automobilklub Lubelski" miało rozwijać turystykę przez urządzanie wspólnych wycieczek w kraju i za granicą, urządzać konkursy, rajdy, utrzymywać biuro informacyjne dla porad i wskazówek w dziedzinie automobilizmu. Na pierwsze zebranie przybyło 28 osób, głównie ziemianie, inteligencja, oficerowie.

Pierwszym Prezesem "Towarzystwa Automobilklub Lubelski" wybrano Pawła Gutowskiego. Tadeusz Głuchowski jako Sekretarz Generalny opracował statut i 16 Sierpnia 1930 roku wciągnięto Towarzystwo do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod nr 1938.

Funkcję Prezesa pełnili później w latach 1930-33 Kazimierz Graff a od 1933 hr. Scipio del Campo Włodzimierz , następnie na czele Zarządu stanął inż. Kazimierz Bizański od roku 1936. W roku 1937 Automobilklub Lubelski staje się pełnoprawnym oddziałem Automobilklubu Polskiego, otworzono także dwie ekspozytury: w Zamościu i Siedlcach.W 1939 roku Prezesem zostaje Stefan Szwentner i wybucha II wojna światowa, a Klub zawiesza swą działalność.

W 1946 reaktywowano działalność Stowarzyszenia jako oddział lubelski Automobilklubu Polskiego, pierwszym powojennym Prezesem został Aleksander Rosse. W 1950 w trakcie Zjazdu powołującego Polski Związek Motorowy oddział zlikwidowano.

Dopiero po "odwilży" w roku 1958 reaktywowano Automobilklub Lubelski wraz z szeregiem innych Stowarzyszeń w Polsce. Pierwszym Prezesem 11-osobowego zarządu zostaje Stefan Szwentner . Dzięki staraniom Stefana Szwentnera i Edwarda Opalińskiego w lipcu 1958 roku uzyskano nową siedzibę przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2. Po nagłej śmierci Stefana Szwentnera Zarząd powierzył tę funkcję Leonowi Pełczyńskiemu . W roku 1959 Stowarzyszenie świadczy szereg usług motoryzacyjnych.

Kolejni Prezesi:

1964 - 69. Ludwik Knawa - dzięki pomocy i osobistemu zaangażowaniu, nastąpiła rozbudowa siedziby Klubu.

1969 - 70. Zbigniew Papliński - podjął uwieńczone powodzeniem działania dla wypracowania Klubowi należytej pozycji w PZM.

1970 - 72. Tadeusz Kamiński - kierując pracami Zarządu kontynuował i wdażał nowatorskie idee swojego poprzednika, model pracy w Komisjach obowiązuje do dzisiaj.

1972 - 76. Romuald Jankowski - rozpoczął starania o nową siedzibę Klubu. Z kilku możliwych wersji zdecydowano się na odbudowę "Dworku na Bielszczyźnie".

1976 - 83. Longin Zieliński - wespół z ówczesnym wiceprezesem Kazimierzem Gerkowiczem położyli olbrzymie zasługi w dziele odbudowy zabytkowego dworku ukończonej w 1983.

1983 - 91. Longin Więckowski - rozszerza zakres działalności Klubu dostosowując się do zmian zachodzących w Kraju.

1991 - 97. Juliusz Palonka - zapoczątkował przekształcenia organizacyjne w Klubie, łącznie z wydzieleniem działalności gospodarczej i powołania w 1991 roku spółki z. o. o. Inicjator w rozwoju sportu samochodowego w Klubie.

Od roku 1997 Paweł Święcki - zabiega o rozsądny podział własnych środków na działalność statutową oraz na remonty i modernizacje nieruchomości Klubu utrzymując ich należyty stan techniczny. Wielokrotny Wicekomandor d/s organizacyjnych Imprez Ogólnopolskich angażujących cały Klub. Wysokie noty organizacji tych imprez przyczyniły się do zdobycia na własność Pucharu Przechodniego Prezesa PZM.

Automobilklub jako Stowarzyszenie jest organizacją licząca się na terenie miasta i regionu, a dzięki udziałom zawodników Klubu w Mistrzostwach Polski, wyraźnie zaznacza swoją obecność na motoryzacyjnej mapie kraju.

Dotychczasowe Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborcze nadały Godność Członka Honorowego Automobilklubu Lubelskiego: Fulman Leon - 1938, De Tramecourt Jerzy Albin - 1938, Smorawiński Mieczysław - 1938, Gerkowicz Kazimierz - 1983, Kamiński Tadeusz - 1983,  Opaliński Edward - 1983, Papliński Zbigniew - 1983, Pieniążek Zofia - 1983, Witek Witold - 1983, Zakryś Mieczysław - 1983, Bronisz Zygmunt - 1995, Dymowski Lechosław - 1995, Klonowiecki Wit - 1995, Adamski Tadeusz - 1999, Bojarczuk Teresa - 1999, Bojarczuk Wojciech - 1999, Hofman Leszek - 1999, Milczek Jan - 1999, Zieliński Longin - 1999, Zychman Antoni - 1999.

                                                                                                Za Zarząd
                                                                                            Paweł Święcki
                                                                                                   Prezes