Rozdział III

 

Członkowie Automobilklubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

1.    Członkowie Automobilklubu dzielą się na:

a)    zwyczajnych

b)    wspierających

c)    honorowych

2.    Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.    Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Automobilklubu na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dwóch członków wprowadzających.

4.    Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Automobilklubu Walne Zgromadzenie, długoletnim i szczególnie zasłużonym działaczom na niwie motoryzacji w kraju i za granicą.

5.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, która uznaje cele statutowe Automobilklubu i będąc zainteresowaną rozwojem jego działalności , zdeklaruje świadczenia na rzecz Automobilklubu.

6.    Młodzież do lat 18 może należeć do Automobilklubu, ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego, bez prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 9

 

Członkowie honorowi i zwyczajni mają prawo:

 

1.    Uczestniczenia w zebraniach Automobilklubu z prawem głosu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Automobilklubu.

2.    Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Automobilklubu oraz oceniania działalności jego władz.

3.    Korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Automobilklub.

4.    Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Automobilklubu.

5.    Reprezentowania barw i noszenia odznaki Automobilklubu.

6.    Branie udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Automobilklub.

7.    Korzystanie ze świadczeń i ulg przysługującym członkom na terenie całego kraju w jednostkach usługowych Polskiego Związku Motorowego i Automobilklubów określonych w oddzielnych regulaminach i przepisach.

8.    Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich w Automobilklubie.

 

§ 10

 

Członkowie wspierający mają prawo:

 

1.          Uczestniczenia w zgromadzeniach Automobilklubu bez prawa głosowania z zachowaniem głosu doradczego.

2.          Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Automobilklubu.

3.          Korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Automobilklub.

4.          Noszenia odznaki Automobilklubu.

5.          Brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Automobilklub.

6.          Członkowie wspierający obowiązani są opłacać regularnie zadeklarowaną składkę.

 

§ 11

 

Do obowiązków członków Automobilklubu należy:

 

1.     Branie czynnego udziału w pracach Automobilklubu oraz przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Automobilklubu.

2.     Regularne opłacanie składek członkowskich.

3.     Chronienie własności Automobilklubu jako wspólnego dobra.

4.     Dawanie przykładu właściwej postawy moralnej.

5.     Krzewienie kultury motoryzacyjnej.

 

§ 12

 

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz za aktywny udział w realizacji zadań Automobilklubu, członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 

1.    Pochwałę na piśmie.

2.    Dyplom.

3.    Nagrodę.

4.    Odznakę honorową Automobilklubu.

 

§ 13

 

Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz Automobilklubu lub działalność na szkodę Automobilklubu, mogą być nakładane na członków zwyczajnych i honorowych, zgodnie z orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego następujące kary dyscyplinarne:

 

1.    Upomnienia.

2.    Ostrzeżenia.

3.    Nagany.

4.    Zakaz czasowego brania udziału w zawodach sportowych.

5.    Czasowe pozbawienie praw członkowskich.

6.    Wykluczenie.

 

§ 14

 

Szczególny tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 15

 

1.    Członkostwo ustaje w skutek:

a)         Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uregulowaniu składek członkowskich.

b)         Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność na szkodę Automobilklubu lub nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Automobilklubu.

c)         Skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 m-cy.

 

2.    Od uchwał Zarządu dotyczących wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka zwyczajnego, przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu.