Rozdział V

 

Władze Automobilklubu

 

§ 17

 

Władzami Automobilklubu są:

 

1.    Walne Zgromadzenie

2.    Zarząd

3.    Komisja Rewizyjna

4.    Sąd Koleżeński

 

§ 18

 

1.    Kadencja władz Automobilklub trwa 4 lata.

2.    Uchwały władz Automobilklub zapadają zwykle większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej ˝ liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba, że uchwalono głosowanie tajne. Nie dotyczy to § 22 i 47.

 

§ 19

 

1.      Najwyższą władzą Automobilklubu jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie odbywa się raz na cztery lata w pierwszym kwartale.

2.      Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd Automobilklubu, podając do wiadomości swych członków nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3.      Porządek obrad może być uzupełniony wnioskami nagłymi o ile za nagłoscią wypowie się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania.

4.      Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Członków Automobilklubu jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Automobilklubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na żądanie co najmniej 1/3 członków.

5.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest najpóźniej w terminie 2 m-cy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

 

§ 20

 

W Walnym Zgromadzeniu Członków Automobilklubu biorą udział członkowie mający opłacone składki członkowskie.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Automobilklubu należą:

 

1.    uchwalenie wytycznych programowych działalności Automobilklubu,

2.    uchwalenie zmian statutu Automobilklubu,

3.    rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Automobilklubu i Sądu Koleżeńskiego, wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz wniosków Komisji Rewizyjnej i podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4.    wybór władz Automobilklubu, delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZM oraz na konferencję Delegatów Automobilklubów i Klubów,

5.    podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania majątku nieruchomego,

6.    podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia,

7.    rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych przez członków Automobilklubu,

8.    ustalenie godła i barw Automobilklubu,

9.    nadaje godność Członka Honorowego na wniosek Zarządu Automobilklubu,

10.                      udzielanie absolutorium ustepującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

11.                      rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Sadu Koleżeńskiego.

 

 

§ 22

 

Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest w pierwszym terminie  obecność przynajmniej 2/3 członków, a w drugim terminie o ważności uchwał decyduje zwykła większość przy każdej ilości członków obecnych.

 

§ 23

 

1.      Zarząd Automobilklubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i jest odpowiedzialny przed nim za swoją działalność.

2.      W szczególności Zarząd Automobilklubu:

a)    kieruje działalnością Automobilklubu, reprezentuje go na zewnątrz,

b)    kieruje działalnością komórek organizacyjnych Automobilklubu,

c)    zarządza majątkiem Automobilklubu,

d)    zwołuje i przygotowuje Walne Zgromadzenie Członków Automobilklubu,

e)    powołuje komisje, ustala ich skład osobowy oraz zakres ich działalności,

f)      zaciąga zobowiązania w imieniu Automobilklubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi,

g)    uchwala szczegółowe wytyczne programów działalności Automobilklubu,

h)    tworzy w razie potrzeby delegatury i koła Automobilklubu, określając regulaminem ich zakres działania,

i)       uchwala preliminarz budżetowy,

j)       powołuje i odwołuje kandydatów na etatowe stanowiska kierownicze na wniosek Prezydium Zarządu,

k)     ustala wysokość składek członkowskich.

 

§ 24

 

1.    Zarząd Automobilklubu składa się z 15 do 19 osób, w tym prezesa, do 3 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza, przewodniczących poszczególnych komisji oraz członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

2.    Zarząd Automobilklubu i Komisja Rewizyjna mają prawo w przypadku zdekompletowania jej składu, dokooptowania nowych członków Zarządu, Komisji, jednak w ilości nie przekraczającej Ľ liczby członków Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 25

 

Zarząd Automobilklubu konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane nie później niż na 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia na którym dokonane zostały wybory.

 

§ 26

 

1.    Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak co najmniej raz na trzy miesiące i zwoływane są przez Prezydium Zarządu Automobilklubu.

2.    Do ważności uchwał konieczna jest obecność połowy członków Zarządu.

 

§ 27

 

Ilość i skład osobowy poszczególnych Komisji Statutowych ustala Zarząd Automobilklubu.

 

§ 28

 

Prezydium Zarządu Automobilklubu kieruje pracami Automobilklubu reprezentując go na zewnątrz i wykonuje uchwały Zarządu, a w okresie między posiedzeniami Zarządu, powołane jest do pełnienia wszystkich jego obowiązków w granicach regulaminu wewnętrznego uchwalonego przez Zarząd z wyjątkiem:

 

1.    zwoływania Walnego Zgromadzenia członków,

2.    uchwalania regulaminów wykonawczych do wszystkich przepisów statutu,

3.    uchwalania planu działalności i preliminarza budżetowego Automobilklubu.

 

§ 29

 

1.    Prezydium Zarządu liczy do 6 osób.

2.    W skład Prezydium Zarządu wchodzą: Prezes, do 3 Wiceprezesów, Skarbnik, Sekretarz.

3.    Podział funkcji i zadania poszczególnych członków Prezydium ustala regulamin zatwierdzony przez Zarząd Automobilklubu.

 

§ 30

 

1.     Do ważności uchwał Prezydium jest niezbędna obecność przynajmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów, a w sprawach finansowych lub w sprawach mających charakter zobowiązań finansowych również Skarbnika.

2.     Posiedzenia Prezydium Zarządu zwoływane są w miarą potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 

§ 31

 

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie wybiera również 2 zastępców członków, którzy wchodzą w skład Komisji w kolejności uzyskanej ilości głosów - w przypadku ustąpienia członka Komisji.

2.    Na zebraniu konstytuującym Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Automobilklubu.

3.    Do prawomocności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 

§ 32

 

Komisja Rewizyjna:

 

1.       przeprowadza planowe i doraźne kontrole statutowej i gospodarczej działalności Automobilklubu,

2.       uprawniona jest do żądania od Zarządu Automobilklubu wyjaśnień odnoszących się do jego działalności,

3.       bada celowość i legalność wydatków oraz zgodność ich z budżetem,

4.       składa wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5.       składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności.

 

§ 33

 

1.    Komisja Rewizyjna zobowiązana jest prowadzić czynności rewizyjne co najmniej raz na kwartał i w miarę potrzeb.

2.    O wynikach kontroli informuje Zarząd Automobilklubu.

 

§ 34

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu, Prezydium i komisjach problemowych, głosem doradczym.

 

§ 35

 

1.      Sąd Koleżeński składa się z 5-ciu członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie wybiera również 2-ch zastępców członków, którzy wchodzą w skład Sądu Koleżeńskiego w kolejności uzyskanej ilości głosów - w przypadku ustąpienia członków.

2.      Na zebraniu konstytuującym Sad Koleżeński wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3.      Do prawomocności uchwał Sądu Koleżeńskiego jest niezbędna obecność co najmniej 3-ch członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 

§ 36

 

1.    Sąd Koleżeński rozstrzyga wszystkie sprawy wniesione i podlegające jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego w łonie Automobilklubu.

2.    Szczegółową organizację oraz zakres kompetencji Sądu Koleżeńskiego określa odrębny regulamin.