Rozdział VI

 

Delegatury i Koła

 

§ 37

 

1. Władzami Delegatur Automobilklubu są:

a)    Walne Zgromadzenie Delegatury

b)    Zarząd Delegatury

2. Kadencja władz Delegatury trwa 4 lata.

 

§ 38

 

1.    Walne zebranie Delegatury jest najwyższą władzą Delegatury.

2.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatury należy:

a)    uchwalanie kierunków działalności Delegatury,

b)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

c)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Delegatury,

d)    wybór Zarządu Delegatury,

e)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Automobilklubu.

 

§ 39

 

1.     W Walnych Zebraniach Delegatury udział biorą z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi, i z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających.

2.     Termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania Delegatury ustala Zarząd Delegatury w porozumieniu z Zarządem Automobilklubu , podając do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 40

 

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatury zwoływane jest przez Zarząd Delegatury:

a)    z własnej inicjatywy,

b)    na żądanie co najmniej ˝ ogólnej liczby członków Delegatury,

c)    na żądanie Zarządu Automobilklubu.

2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatury zwoływane jest najpóźniej w terminie 2-ch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

 

§ 41

 

1.       Zarząd Delegatury jest najwyższą władzą Delegatury w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatury.

2.       Zarząd Delegatury składa się od 5 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Delegatury.

3.       Zarząd delegatury wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Delegatury.

4.       Do zakresu działania Zarządu Delegatury należy:

a)    kierowanie działalnością Delegatury oraz Kół i reprezentowanie go na zewnątrz,

b)    uchwalanie planów pracy i budżetu Delegatury,

c)    składanie Automobilklubowi sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej Delegatury,

d)    zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Delegatury.

5.       Posiedzenie Zarządu Delegatury odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.