Rozdział VII

 

Władze Koła

 

§ 42

 

1. Władzami Koła są:

a)    Walne zebranie Członków

b)    Zarząd Koła

2. Kadencja władz Koła trwa 4 lata.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

a)    uchwalanie kierunków działalności Koła,

b)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła z jego działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

c)    udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

d)    wybór Zarządu Koła,

e)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Koła.

 

§ 43

 

1.   W Walnym Zebraniu członków Koła udział z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających oraz władz Automobilklubu.

2.      Termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków Koła w porozumieniu z Zarządem Delegatury lub Zarządem Automobilklubu, podając do wiadomości  członków Koła nie później niż 14 dni przezd terminem zebrania.

 

§ 44

 

1.    Zarząd Koła jest najwyższą władzą Koła w okresie między Walnymi Zebraniami członków Koła.

2.    Zarząd Koła składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Koła.

3.    Zarząd Koła wybiera ze swego grona: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

4.    Do zakresu działania Zarządu Koła należy w szczególności:

a)    kierowanie działalnością Koła i reprezentowanie go na zewnątrz,

b)    uchwalanie planów pracy Koła,

c)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła,

d)    posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.