Rozdział 9

 

Zmiana statutu

 

§ 47

 

1.    Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie Automobilklubu większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu.

2.    Wniosek o zmianę statutu może przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Zarząd Automobilklubu, lub 1/3 ilości członków.

3.    Członkowie składają na piśmie wniosek o zmianę statutu Zarządowi na trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem.